Slide

MEKA Palo – Paloikkunat

Palonsuojaikkunan käyttöä vaaditaan esimerkiksi tilanteissa, joissa viereinen rakennus sijaitsee alle kahdeksan metrin etäisyydellä ikkunallisesta seinästä tai ikkunat rajoittuvat poistumistienä käytettävään luhtikäytävään, ja niiden alareuna on alle 1400mm korkeudella käytävän lattiasta. Käytettävän ikkunan on oltava palonsuojaikkuna myös silloin, kun rakennuksen ulkovaipan sisänurkassa on osastoraja, ja nurkassa sijaitsevat ikkunat ovat alle kahden metrin etäisyydellä toisistaan.

Hatrick valmistaa ulkoseinään soveltuvia kiinteitä tyyppihyväksyttyjä palonsuojaikkunoita paloluokassa EI30.

Lasirakenteet täyttävät tiiveyden (E) ja eristävyyden (I) osilta Suomen rakentamismääräyskokoelman osa E1 vaatimukset sekä eurooppalaisen luokitusstandardin SFSEN 13501-2 mukaiset EI30, EI15 ja E30 luokkien palovaatimukset. Lasirakenne täyttää myös Suomen rakentamismääräyskokoelman vaatimukset rakennuksen käyttöturvallisuudesta.

Lataa tuotekortti

Tyyppihyväksyntä EUFI29-19006240-THTOD

Tekniset tiedot

 

Rakenne

 • Puuosat erikoislaatuluokan (E) mäntyä tiheys n. 450 kg/m3
 • Karmin ulkoverhous alumiinia
 • Karmisyvyydet 130, 170 ja 210 mm

Lasitus

 • Kolminkertainen eristyslasielementti
 • Elementissä palolasi, selektiivilasit, RST-välilistat ja argon-kaasu

Värit

 • Puuosien vakioväri valkoinen NCS S 0502-Y
 • Ulkopuolen alumiiniprofiilit valkoinen RAL 9010
 • Puuosat myös kuultoväreinä ja lakattuina
 • Puuosat käsitelty rakennusmateriaalien päästöluokituksien M1 ryhmään kuuluvilla pintakäsittelyaineilla.

Mitat

 • Minimikoko 290 x 290 mm
 • Maksimikoko 2000 x 3000 mm

Ominaisuudet

 • U-arvo 0,82 W/m2K
 • Ääneneristävyys Rw 43 dB, Rw+C 41 dB ja Rw+Ctr 36 dB

Huom! Palonsuojaikkunaan ei ole saatavissa lisävarustelua kuten sälekaihtimet, venttiilit tms.

 

Määräykset ja ohjeet

 

Huom! Ajantasainen asetus paloturvallisuudesta löytyy ympäristöministeriön sivuilta

”Rakennuksen ja muun rakennuskohteen olennaisista vaatimuksista on voimassa, mitä maankäyttö- ja rakennusasetuksessa tai muutoin on erikseen säädetty tai määrätty. Paloturvallisuuden kannalta tämä erityisesti tarkoittaa, että

 • rakennuksen kantavien rakenteiden tulee palon sattuessa kestää niille asetetun vähimmäisajan;
 • palon ja savun kehittymisen ja leviämisen rakennuksessa tulee olla rajoitettua;
 • palon leviämistä lähistöllä oleviin rakennuksiin tulee rajoittaa;
 • rakennuksessa olevien henkilöiden on voitava palon sattuessa päästä poistumaan rakennuksesta tai heidät on voitava pelastaa muulla tavoin;
 • pelastushenkilöstön turvallisuus on rakentamisessa otettava huomioon.”

Ikkunat osana osastointia

”Osastoivat rakennusosat niihin liittyvine laitteineen ja varusteineen tulee tehdä siten, että palon leviäminen osastosta toiseen estyy määrätyn ajan.”

”Osastoivassa rakennusosassa olevan oven, ikkunan ja muuta pienehköä aukkoa suojaavan rakennusosan palonkestävyysajan tulee yleensä olla vähintään puolet osastoivalle rakennusosalle vaaditusta palonkestävyysajasta.”

 • Palo-osastoinnilla tarkoitetaan palolta suojaavia rakenteita, joilla estetään palon leviämistä rakennuksessa. Osastoivia rakenteita käytetään palomääräysten mukaisesti jakamaan rakennus pienempiin paloalueisiin. Osastointi on osa rakennuksen passiivista palonsuojausta
 • Osastoivassa rakennusosassa oven, ikkunan ja muuta pienehköä aukkoa suojaavan rakennusosan palonkestävyysajan tulee yleensä olla vähintään puolet osastoivalle rakennusosalle vaaditusta palonkestävyysajasta (E1 18s) luokkavaatimustaulukko
 • Palokestävyysaika tarkoittaa sitä aikaa kuinka kauan kyseinen ikkuna kykenee pitämään eristävyyden ja tiiveyden tulipalon sattuessa. Esim. EI60 tarkoittaa 60 minuutin suoja-aikaa.

Tiiveys ja eristävyys

 • Ikkunan käyttäytymistä palossa kuvataan merkinnällä EI (tiiviys ja eristävyys) tai E (tiiviys). Tiiviydellä E tarkoitetaan sitä, että liekit tai kuumat palokaasut eivät pääse tunkeutumaan palamattomalle puolelle. Eristävyydellä I tarkoitetaan sitä, että tutkittavan materiaalin palamattomalla puolella pinnan keskilämpötila ei saa nousta materiaalille asetettua vaadittavaa rajalämpötilaa korkeammaksi tietyn ajan kuluessa. Merkinnän jälkeen ilmoitetaan palonkestävyysaika minuutteina.
 • Jos pelkästään tiiviysvaatimuksen täyttävän osan pinta-ala on suurempi kuin 0,1 m2 edellytetään tilanteen vaatimaa suojaetäisyyttä uloskäytävän kulkureittiin ja syttyviin materiaaleihin. Esimerkiksi alle 2m2:n suuruisten E-luokan rakenteiden suojaetäisyys uloskäytävän kulkureittiin ja syttyviin materiaaleihin on 1,5 m.
 • Palonsuojaikkunoiden on täytettävä tiiveyden (E) ja eristävyyden (I) osalta Suomen rakentamismääräyskokoelman osan E1 vaatimukset sekä eurooppalaisen luokitusstandardin SFS-EN 13501-2 mukaiset EI60, EI30, EI15 ja E30 luokkien palovaatimukset.